สำนักงานสถิติแห่งชาติ
กระทรวง ICT
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ระบบนำเสนอข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่
 -------- เชื่อมโยงภายใน --------
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗

  สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บข้อมูลโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 • สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 • สำรวจสถานภาพการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗

  อ่านข่าวอื่นๆ
   โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
   การก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่
   
  22/37-38 อาคารวานิชพลาซ่า ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
  โทรศัพท์ : 076-211594  โทรสาร : 076-220500
  E-mail : phuket@nso.go.th