aseanthailand2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2           ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต           ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ นั้น จังหวัดภูเก็ต จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป                       ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๑ อัตรา ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๒๒/๓๗-๓๘ อาคารวานิชพลาซ่า ถ.หลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันท... อ่านเพิ่มเติม...

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)                       สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ โดยจัดทํารายการข้อมูลสถิติพื้นฐาน และรายการข้อมูลสถิติทางการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ... อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                       ตามประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก... อ่านเพิ่มเติม...

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561                       สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเ... อ่านเพิ่มเติม...
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทั

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ควา

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท

 • แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

  แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำส

 • ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

  ประกวดราคาซื้อรถยนต์ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็

Previous
Next
 • พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดภูเก็ต

  พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และพิธีทำน้ำอภิเษกของ

 • กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562

  กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแล

 • กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2562

  กิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน 2562

 • กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ฯ

  กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูป

 • ประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 3/2562

  ประชุมผู้บริหาร อปท.ครั้งที่ 3/2562

 • อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

  อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระด

 • โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

  โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2562 อ.กะทู้ จ.ภูเ

 • รณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

  รณรงค์โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

Previous
Next

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.