แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2563 105
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 104
กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดภูเก็ต MDES-PHUKET สัมพันธ์ 96
ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 130
พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 144
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 1/2563 จังหวัดภูเก็ต 127
อบรมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล 110
ประชุมการเตรียมจัดงานของดีภูเก็ต 127
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ 121
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์ 146
กิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" 174
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 130
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาภูมืทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 117
พิธีถวายราชสดุดีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 139
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 107
ประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 122
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2562 128
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 137
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 163
พิธีเปิดโครงการ "อส.ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต" ประจำปีงบประมาณ 2563" 139
พิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" 160
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 122
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 141
พิธีเปิดงาน "NORTH2 AGRI Trade & Connecting" 122
ประชุมการดำเนินงานโครงการ "สืบสาร อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 116
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 142
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 168
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลาง และจัดระเบียบสายไฟฟ้า" ถวายราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 148
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 154
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" 140
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 137
กิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำคลองสาธารณะ คลองท่าแครง เขตเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 150
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 116
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 115
สถิติจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมเยือนศูนย์ ICT ชุมชน 6 ศูนย์ 116
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2562 118
การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลฯ 140
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร 210
กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ในพื้นที่ของชายฝั่งจังหวัดที่มีพื้นที่ิติดทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล 153
โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 142
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ 150
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 133
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 159
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ 191
ร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 209
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร 240
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟ สวท.ภูเก็ต 90.50 MHz 182
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 115
กิจกรรม "รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 122
โครงการ "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 121

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต