แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 3
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 5
กิจกรรม ภูเก็ต กรีน เดย์ ร่วมใจชาวภูเก็ต ทำความสะอาดเกาะครั้งยิ่งใหญ่ 12
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 11
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 11
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 12
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 18
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 13 ตุลาคม 2563 17
กิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 16
การประชุมรับฟังความคิดเห็น "การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)" 22
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครอบครัว พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 34
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) 21
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี" ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.256328 กรกฎาคม 2563 39
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 58
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน 73
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 87
ประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 78
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 86
จิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 81
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 69
เปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนคริทร์ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 68
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 60
ประชุมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2563 53
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 52
ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต 52
"ตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้โควิท" ครั้งที่ 2 35
ประชุม"ฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดดารจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน" 37
กิจกรรมรณรงค์ รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถานศึกษา ครังที่ 6/2563 จังหวัดภูเก็ต 37
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 2/2563 จังหวัดภูเก็ต 98
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 106
ประชุมคณะกรรมการโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 105
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563 112
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2563 112
รัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2563 110
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 115
โครงการปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 117
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 98
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2563 111
ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล 110
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 116
ประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 114
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 135
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 130
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 159
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 141
พิธีถวายพระราชสัการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 156
พิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงคราม 139
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563 130
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนและสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 139
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 190

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต