แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมเตรียมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 7
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 5/2563 7
กิจกรรมวันมาฆบูชา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 6
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 28
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 25
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 27
งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21 25
ประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ในการประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 24
ประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 24
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 4/2563 29
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2563 27
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 1/2563 24
กีฬาสีเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จังหวัดภูเก็ต MDES-PHUKET สัมพันธ์ 24
ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 25
พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 28
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 1/2563 จังหวัดภูเก็ต 40
อบรมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล 31
ประชุมการเตรียมจัดงานของดีภูเก็ต 32
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ 39
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์ 33
กิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" 36
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 39
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาภูมืทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 33
พิธีถวายราชสดุดีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 31
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 30
ประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 44
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2562 44
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 42
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 44
พิธีเปิดโครงการ "อส.ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต" ประจำปีงบประมาณ 2563" 37
พิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" 41
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 40
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 50
พิธีเปิดงาน "NORTH2 AGRI Trade & Connecting" 38
ประชุมการดำเนินงานโครงการ "สืบสาร อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 37
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 55
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 65
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลาง และจัดระเบียบสายไฟฟ้า" ถวายราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 52
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 51
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" 53
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 58
กิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำคลองสาธารณะ คลองท่าแครง เขตเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 51
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 45
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 38
สถิติจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมเยือนศูนย์ ICT ชุมชน 6 ศูนย์ 35
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2562 44
การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลฯ 44
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร 109
กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ในพื้นที่ของชายฝั่งจังหวัดที่มีพื้นที่ิติดทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล 52
โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 59

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต