แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 14
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13/2563 15
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2563 13
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 12
พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลนเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 11
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 12
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 32
กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 3 31
ประชุมติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ต 23
รมว.ดีอี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต 26
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 30
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 27
กิจกรรม ภูเก็ต กรีน เดย์ ร่วมใจชาวภูเก็ต ทำความสะอาดเกาะครั้งยิ่งใหญ่ 32
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 32
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 22
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 28
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 33
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 13 ตุลาคม 2563 33
กิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29
การประชุมรับฟังความคิดเห็น "การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)" 37
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครอบครัว พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 46
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) 36
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี" ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.256328 กรกฎาคม 2563 53
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 68
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน 86
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 95
ประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 88
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 96
จิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 92
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 81
เปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนคริทร์ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 72
ประชุมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2563 64
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 67
ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต 63
"ตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้โควิท" ครั้งที่ 2 43
ประชุม"ฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดดารจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน" 46
กิจกรรมรณรงค์ รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถานศึกษา ครังที่ 6/2563 จังหวัดภูเก็ต 44
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 2/2563 จังหวัดภูเก็ต 108
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 119
ประชุมคณะกรรมการโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 122
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563 125
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2563 122
รัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2563 123
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 126
โครงการปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 127
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 109
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2563 122
ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล 121
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 125

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต