แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีถวายราชสักการะและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2562 12
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 1/2563 จังหวัดภูเก็ต 18
อบรมสัมนาโครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล 14
ประชุมการเตรียมจัดงานของดีภูเก็ต 15
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์และงานกตัญญูรำลึกหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดเจริญสมณกิจ 19
งานสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์เทสรังสีญาณสัมปัณโนนุสรณ์ 15
กิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล" 21
กิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 21
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาภูมืทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง" เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 21
พิธีถวายราชสดุดีน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 19
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 19
ประชุมเตรียมการจัดงานวันต่อต้านคอรับชั่นสากล(ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม 2562 32
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2562 26
พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 30
กิจกรรม"จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระมงกุฎเล้าเจ้าอยู่หัว 33
พิธีเปิดโครงการ "อส.ท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต" ประจำปีงบประมาณ 2563" 24
พิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" 28
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 29
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 31
พิธีเปิดงาน "NORTH2 AGRI Trade & Connecting" 22
ประชุมการดำเนินงานโครงการ "สืบสาร อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 24
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 42
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 44
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลาง และจัดระเบียบสายไฟฟ้า" ถวายราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 34
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 31
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" 35
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 42
กิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำคลองสาธารณะ คลองท่าแครง เขตเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 38
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 33
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 28
สถิติจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมเยือนศูนย์ ICT ชุมชน 6 ศูนย์ 22
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2562 34
การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลฯ 33
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร 92
กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ในพื้นที่ของชายฝั่งจังหวัดที่มีพื้นที่ิติดทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล 41
โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 45
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ 54
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 47
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 45
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ 59
ร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 77
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร 97
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟ สวท.ภูเก็ต 90.50 MHz 66
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 32
กิจกรรม "รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 39
โครงการ "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 36
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 45
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 34
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ณ ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต 51
ประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 6/2562 33

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต