แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี" ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.256328 กรกฎาคม 2563 7
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 29
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ จากฐานข้อมูลทะเบียน 37
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 53
ประชุมพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 46
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 51
จิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 49
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 51
เปิดหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนคริทร์ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 48
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 43
ประชุมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3/2563 35
กิจกรรมจิตอาสา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 34
ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและบรรเทาอุทกภัยจังหวัดภูเก็ต 33
"ตลาดนัดพาณิชย์ร่วมใจสู้โควิท" ครั้งที่ 2 22
ประชุม"ฐานข้อมูลและดัชนีชี้วัดดารจัดการน้ำ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยาการน้ำอย่างยั่งยืน" 23
กิจกรรมรณรงค์ รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และสถานศึกษา ครังที่ 6/2563 จังหวัดภูเก็ต 23
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 2/2563 จังหวัดภูเก็ต 79
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 84
ประชุมคณะกรรมการโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 87
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการด้านสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2563 92
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2563 94
รัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2563 92
โครงการจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 98
โครงการปล่อยพันธุ์สัตวน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 98
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 81
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2563 91
ประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล 94
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 98
ประชุมคณะอนุกรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3/2563 96
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 117
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2563 113
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 141
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2563 127
พิธีถวายพระราชสัการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมตรฐานการช่างไทย" เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 141
พิธีประดิษฐานรูปหล่อสำริดพระยาวิชิตสงคราม 121
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2563 112
กิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนและสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 122
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 169
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ วันที่ระลึกพระบาทสทเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563 102
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน คลองมุดง บ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 102
ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดภูเก็ต 820
ประชุมเตรียมจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 152
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 5/2563 170
กิจกรรมวันมาฆบูชา จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 153
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 181
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 155
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 183
งานตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 21 114
ประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับ โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 ในการประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2563 129
ประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 119

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต