แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน"วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562" 3
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 4
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 4
พิธีเปิดงาน "NORTH2 AGRI Trade & Connecting" 6
ประชุมการดำเนินงานโครงการ "สืบสาร อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" 6
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบามสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 18
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 15
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ถนนเกาะกลาง และจัดระเบียบสายไฟฟ้า" ถวายราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 16
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 14
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" 14
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 20
กิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำคลองสาธารณะ คลองท่าแครง เขตเทศบาลนครภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 17
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 15
พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 14
สถิติจังหวัดภูเก็ต เยี่ยมเยือนศูนย์ ICT ชุมชน 6 ศูนย์ 13
งานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี พ.ศ.2562 19
การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัลฯ 16
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร 64
กิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ ในพื้นที่ของชายฝั่งจังหวัดที่มีพื้นที่ิติดทะเล เนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลสากล 23
โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 26
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียน โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ 28
ประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 29
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4/2562 27
การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการฯ 35
ร่วมสมทบทุนจัดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค 47
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร 65
รายการหนึ่งถ้วยกาแฟ สวท.ภูเก็ต 90.50 MHz 36
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 21
กิจกรรม "รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 26
โครงการ "สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ" เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 27
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 29
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 23
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ณ ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต 35
ประชุมผู้บริหาร อปท. ครั้งที่ 6/2562 23
โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 22
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ ที่ทำการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 24
เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 11/2562 31
การสร้างเครือข่ายสถิติพื้นที่ในระดับอำเภอ ณ ที่ทำการอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 34
นิทรรศการ การจัดแสดงเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลสาธารณภัยฯ 40
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล 78
การดำเนินงานจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 43
ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2562 30
ประชุมประจำเดือนสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 39
อบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" 33
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2562 44
ประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 6/2562 45
โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ 42
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart City Thailand Roadshow จังหวัดกระบี่ 25
เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 10/2562 46
อบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนฯ (ระดับตำบล ต.กะทู้ จ.ภูเก็ต) 50

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต