แสดง # 
ชื่อ ฮิต
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประจำปี 2564 3
ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ณ ตำบลฉลอง และตำบลป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 4
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2564 4
พิธีเปิดทําการอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8 หลังใหม่ 8
ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 10
ประชุมแนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัด ในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitized Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ในระดับพื้นที่ 20
ให้คำแนะนำเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านอำเภอกะทู้ ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 19
ประชุมเตรียมการจัดงานสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564 17
ให้คำแนะนำเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านอำเภอถลาง ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 20
ให้คำแนะนำเชิญชวนผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมเป็นเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) 18
ประชุมแผนการดำเนินงานระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ VDO conference สำนักงานสถิติแห่งชาติ 213
พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม 21
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 ประจำเดือนมกราคม 2564 25
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านสังคม ครั้งที่ 2/2564 19
ประชุมแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) ในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference สำนักงานสถิติแห่งชาติ 323
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 31
โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครังที่ 1/2564 จังหวัดภูเก็ต 37
ประชุมชี้แจงโครงการการศึกษาและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog : GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) 33
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 12/2562 32
ประชุมคณะกรรมการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 37
ประชุมการจัดการงาน โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 37
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563 69
พิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "พ่อแห่งแผ่นดิน" 50
งานสืบชะตาป่าต้นน้ำ - ฉลองฝายมีชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมหามงคล 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2563 53
ประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 11/2563 42
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 38
พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมหน้าพระบรมราชนุสาวรีย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 53
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 13/2563 45
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2563 49
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้กับปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 38
พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลนเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 35
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 43
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 59
กิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 3 65
ประชุมติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ต 56
รมว.ดีอี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวปอ จ.ภูเก็ต 56
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 124
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 54
กิจกรรม ภูเก็ต กรีน เดย์ ร่วมใจชาวภูเก็ต ทำความสะอาดเกาะครั้งยิ่งใหญ่ 64
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 68
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2563 51
ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัดภูเก็ต "เสวนากาแฟยามเช้าสัญจร" 57
กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 53
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ 13 ตุลาคม 2563 65
กิจกรรมจิตอาสา โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 59
การประชุมรับฟังความคิดเห็น "การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559-2564)" 58
การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครอบครัว พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 4 73
กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (วันมหิดล) 68
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี" ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.256328 กรกฎาคม 2563 90
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 95

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต