แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ภาคที่ 15 1034
การประชุม Asia-Pacific Satellite Communications Broadcasting and Space Conference and Exhibition 2014 336
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระดับกระทรวงและจังหวัด 301
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณคะแนนดีเด่น "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" 326
การประชุมประชุม ITOP FORUM (Inter-Islands Tourism Policy) 466
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบบริการสารสนเทศกลาง 188
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2557 343
โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 462
โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต 407
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 948
การก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ 814

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.