แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมทางไกล (Video Teleconference : VTC) เพื่อประชุมชี้แจง การติดตามงานและแนวทางการดำเนินงาน 274
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2557 327
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 293
ประชุมทางไกล (Video Teleconference : VTC) เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน 351
ประชุมทางไกล (Video Teleconference : VTC) โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด 1291
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม 2557 235
การประชุม Asia-Pacific Satellite Communications Broadcasting and Space Conference and Exhibition 2014 243
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ระดับกระทรวงและจังหวัด 238
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2557 415
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณคะแนนดีเด่น "โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" 271
การประชุมประชุม ITOP FORUM (Inter-Islands Tourism Policy) 415
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม 2557 317
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 389
การประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบบริการสารสนเทศกลาง 141
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ครั้งที่ 1/2557 295
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2557 458
โครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 415
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 343
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2557 373
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง จังหวัดต้นแบบอัจฉริยะภูเก็ต (SMART PUHKET PROVINCE) 245
โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต 353
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 866
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 287
โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2557 201
การก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ 713

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.