แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

E-service

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

สถิติการให้บริการข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต