แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)


2017 industrial sensus report.jpg
                      สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับพื้นที่ โดยจัดทํารายการข้อมูลสถิติพื้นฐาน และรายการข้อมูลสถิติทางการตามประเด็นยุทธศาสตร์ ในแผนพัฒนาจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามร่างและประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งเป็นการบูรณาการภารกิจระดับพื้นที่ (Area Base) ภารกิจของหน่วยงาน (Function Base) และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda Base) เพื่อนําไปสู่การขับเคลื่อนประเทศบนฐานข้อมูลที่มีอยู่จริง ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมทั้งติดตามการทํางานของภาครัฐทําให้เกิดการใช้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม Download

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต