Infographic ที่น่าสนใจ

 

info
                  สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำสารสนเทศเด่น (Infographic) โครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
                  Download Infographic
                          1.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูเก็ต  
                            ไตรมาส 3/60ไตรมาส 4/60
                            ไตรมาส 1/61 : ไตรมาส 4/61 
                            ไตรมาส 1/62 : ไตรมาส 2/62 : ไตรมาส 3/62 : ไตรมาส 4/62 : ภาพรวม 62 
                            ไตรมาส 1/63 : ไตรมาส 2/63 : ไตรมาส 3/63 : ไตรมาส 4/63

                          2.ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2562
                          3.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
                          4.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560 : 2561 : 2562
                          5.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2513-2553
                          6.การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
                          7.สำมะโนอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 : (ข้อมูลพื้นฐาน:แบบนับจด) 
                          8.สถิติการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560 : 2561
                          9.สถิติสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2559 : 2560 : 2562
                        10.การสำรวจความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ
                        11.สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ พ.ศ. 2559 : 2560
                        12.สถิติชายหญิง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560 : 2562
                        13.สถิติท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560 : 2562
                        14.สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 : 2559 
                        15.สถิติด้ารเกษตรและประมง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        16.สถิติด้านพลังงาน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        17.สถิติด้านการค้า ราคา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        18.สถิติขนส่ง โลจิสติกส์ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2562                   
                        19.สถิติด้านการคลัง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
                        20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
                        21.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560 : 2561 : 2562
                        22.สถิติการเงิน การธนาคาร และประกันภัย พ.ศ.2560
                        23.สถิติขยะมูลฝอย 2562
                        24.GPP Phuket 2560 : 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต