รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จังหวัดภูเก็ต

2017 industrial sensus report.jpg
                      รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเฉพาะอุตสาหกรรม การผลิต ซึ่งจัดจำแนกประเภทสถานประกอบการตามการจัดมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทยปี 2552 (Thailand Standard Industrial Classification: TSIC 2009) ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลของจังหวัดภูเก็ตโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 ข้อมูลที่นำเสนอเป็นการดำเนินกิจการในรอบปี 2559การนำเสนอผลนั้น ได้นำเสนอข้อมูลเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานประกอบการ และตอนที่ 2 ข้อมูลการดำเนินกิจการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ และจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 
                      สำนักงานสถิติแห่งชาติ ใคร่ขอขอบคุณผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ข้อมูลทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนต่อไป Download

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต