ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ)

govem2560
                      ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสถิติ) และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไปแล้วนั้น จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ จำนวน ๓๔ ราย ตามรายละเอียดแนบท้าย
                      ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้าง ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และจังหวัดภูเก็ตจะเรียกผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในลำดับต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต