Infographic ที่น่าสนใจ

 

info
                  สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำสารสนเทศเด่น (Infographic) โครงการสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตที่สำคัญ ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
                  Download Infographic
                          1.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 3 พ.ศ.2560 
                          2.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 4 พ.ศ.2560
                          3.การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดภูเก็ต ไตรมาส 1/61 : ไตรมาส 4/61 : ไตรมาส 1/62 : ไตรมาส 2/62 : ไตรมาส 3/62 : ไตรมาส 4/62     

                          4.สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
                          5.สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                             การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2513-2553
                          6.การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560
                          7.สำมะโนอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 : (ข้อมูลพื้นฐาน:แบบนับจด) 
                          8.สถิติการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                          9.สถิติสุขภาพ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2559 : 2560 : 2562
                        10.การสำรวจความพึงพอใจโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย เพื่อประโยชน์สาธารณะ
                        11.สถิติคดีอาญาที่น่าสนใจ พ.ศ. 2559 : 2560
                        12.สถิติชายหญิง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                        13.สถิติท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                        14.สถิติสวัสดิการสังคม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2558 : 2559 
                        15.สถิติด้ารเกษตรและประมง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        16.สถิติด้านพลังงาน จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        17.สถิติด้านการค้า ราคา จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559  
                        18.สถิติขนส่ง โลจิสติกส์ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559                    
                        19.สถิติด้านการคลัง จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
                        20.สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560  
                        21.สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2559 : 2560
                        

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต