คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Civil-Servant-NSO3
                  ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธะสัญญาอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักการ ความถูกต้องเที่ยงธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ โดยไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใดๆ

                  ข้อมูลเพิ่มเติม
                          1.คู่มือจรรยาบรรณสำนักงานสถิติแห่งชาติ
                          2.กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
                     

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต