ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

govem2560
                      ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จำนวน ๒ อัตรา และจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ไปแล้ว นั้น จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ เกณฑ์การตัดสิน แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

                          ๑.นายศักดิ์นรินทร์ เอี่ยมสะอาด เลขประจำตัวสอบ ๖๐-๐๐๑
                          ๒.นางสาวกรกมลชนก ปานปลอด เลขประจำตัวสอบ ๖๐-๐๐๗

                      ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิและ ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต