ยุทธศาสตร์ที่4 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล/ยั่งยืน และเป็นมิตร

ดาวน์โหลดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 4
ricev2 page1

VC1 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

CSF1 การจัดการมลพิษ(คุณภาพอากาศ/ขยะและของเสีย อันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม)

ปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่

 • จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ในพื้นที่ (ตันต่อปี)
 • ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน (ตันต่อปี)
 • ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด(ตันต่อปี)
 • จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
 • ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ (ตันต่อปี)
 • จำนวน อปท. ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
 • ปริมาณขยะที่ถูกกำจัดถูกต้อง(ตันต่อปี)
 • จำนวนร้านรับซื้อของเก่า


ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่เกิดขึ้น และเข้าระบบบำบัด

 • จำนวนแหล่งน้ำเสียภายในชุมชนที่เกิดขึ้น และเข้าสู่ระบบบำบัด

 

ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้น

 • ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชนที่เกิดขึ้น

 

   

       
CSF2 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและภูมิทัศน์)

จำนวนชุมชนที่ได้รับการอบรมเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 • จำนวนชุมชนที่ได้รับการอบรมเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ

 

   จำนวนครั้งของการอบรม

 • จำนวนครั้งของการอบรม

 

 

       
   
พื้นที่สวนหย่อมสวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น

 • จำนวนพื้นที่สวนหย่อมสวนสาธารณะ

 

   


การบริหารจัดการแหล่งน้ำ

 • จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ

 

   


CSF3 การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรมและแหล่งมรดกทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว    

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

 • จำนวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

 

 
      
 

    

อัตราการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

 • อัตราการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสร้างความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาแหล่งมรดกทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว

 

   VC2 สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดี จากทุกภาคส่วน

CSF4 การสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วนต่อสิ่งแวดล้อม    

จำนวนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในสังคม

 • จำนวนมูลค่างบประมาณในการจัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในสังคม

 

    


จำนวนกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึก

 • จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

 

    


จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม

 

    
CSF5 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

จำนวนกิจกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภาคีเครือข่าย

 • จำนวนโครงการ/กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม

 

    จำนวนตัวแทนของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม

 • จำนวนตัวแทนของภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

    
       VC3 การพัฒนาระบบกำกับ ป้องกันปัญหา การติดตามประเมินผล ตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงาน
CSF6 คัดเลือกมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไข หรือฟื้นฟูพื้นที่ตามความเหมาะสม

มาตรการจัดการป้องกัน แก้ไขหรือฟื้นฟูพื้นที่สิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ

 • จำนวนมาตรการจัดการป้องกัน แก้ไขหรือฟื้นฟูพื้นที่สิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติ

 

    
CSF7 กำหนดและจำแนกเขตพื้นที่ปัญหาหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

ส่วนพื้นที่ จำแนกตามปริมาณขยะ สิ่งปฏิกูล และมลภาวะ

 • จำนวนเขตพื้นที่ ที่เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 •  จำนวนพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัด
    


สัดส่วนพื้นที่ จำแนกตามเกณฑ์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ

 • จำนวนพื้นที่ ที่ผ่านตามเกณฑ์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ

 

        CSF8 ป้องกันพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาซ้ำ

สัดส่วนพื้นที่ จำแนกตามเกณฑ์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะหลังจากที่มีการดำเนินมาตรการแก้ไขและฟื้นฟูแล้ว

 • จำนวนพื้นที่ปัญหาที่เกิดมลภาวะ และได้เข้าสู่การดำเนินมาตรการแก้ไข และฟื้นฟูแล้ว

 

    
CSF9 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้โดยเฉพาะในพื้นที่วิกฤติ-เร่งด่วน

คดีด้านการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และทำลายสิ่งแวดล้อม

 • จำนวนคดีด้านการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และทำลายสิ่งแวดล้อม

 

    


ผู้ต้องหาด้านการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และทำลายสิ่งแวดล้อม

 • จำนวนผุ้ต้องหาที่ทำการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และทำลายสิ่งแวดล้อม

 

    
      


CSF10 กำหนดมาตรการเชิงรุกในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณในการพัฒนาเครื่องมือในการติดตาม

 • จำนวนมูลค่างบประมาณในการพัฒนาเครื่องมือในการติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

    ชุดของเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบ

 • ชุดเครื่องมือในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
   
 

CSF11 จัดทำระบบประเมินผลการดำเนินงาป้องกันและแก้ไขปัญหาการในระดับพื้นที่

งบประมาณในการจัดทำระบบประเมินผล

 • มูลค่างบประมาณในการจัดทำระบบประเมินผล

 

  
      
การประเมินมูลค่าความเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 • การประเมินมูลค่าความเสียหายจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

 

   


มูลค่าในการแก้ไข หรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

 • จำนวนมูลค่าในการแก้ไข หรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

 

     
      


    

       

    

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต