ยุทธศาสตร์ที่3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเสริมสร้างความมั่นคงในการเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย ทันสมัย

ดาวน์โหลดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 3
ricev2 page1

VC1 ความมั่นคงในชีวิต จิตใจ และทรัพย์สิน
       CSF1 การป้องกัน ปราบปรามยาเสพติดในชุมชน

จำนวนกิจกรรมในการให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกเรื่องยาเสพติด

 • จำนวนครั้งของกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามสถานศึกษา
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • จำนวนครั้งของกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามองค์กร หน่วยงาน หรือสถานที่ชุมชน

 สัดส่วนของผู้ติดยาเสพติดต่อประชากรในชุมชน

 • จำนวนผู้ติดยาเสพติดในชุมชนทั้งหมด

 

   


จำนวนคดีด้านยาเสพติดที่มีการจับกุมหรือร้องเรียนในชุมชน

 • จำนวนคดีด้านยาเสพติดที่มีการร้องเรียนหรือจับกุม

 

จำนวนด่าน/จุดตรวจยาเสพติดในชุมชน

 • จำนวนด่าน/จุดตรวจยาเสพติด

 
มูลค่าของกลางที่จับได้

 • มูลค่าของกลางที่จับได้

 
       
CSF2 มาตรการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ
 จำนวนครั้งของภัยพิบัติในอดีต

 • จำนวนครั้งของภัยพิบัติในอดีต

 

   


จำนวนผู้ประสบภัย

 • จำนวนผู้ประสบภัย

 
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง จำแนกตามเขตการปกครอง

 • จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

 

   


มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย

 • มูลค่าความเสียหายจากอุทกภัย

 

   


มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 • มูลค่าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

    


การเตรียมความพร้อมรองรับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ

 • จำนวนการฝึกซ้อมรองรับการเกิดสึนามิของจังหวัด
 • จำนวนป้ายเตือนภัยและป้ายบอกเส้นทางหนีสึนามิในแหล่งท่องเที่ยว

 
      
 


      CSF3 มาตรการการตรวจสอบและปราบปรามแรงงานต่างด้าว    
จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางานคงเหลือจำแนกตามสัญชาติ อาชีพ

 • จำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทํางานจำแนกตามสัญชาติ อาชีพ

 

   จำนวนคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจำแนกตามสัญชาติและได้รับใบอนุญาตทํางาน

 • จำนวนคนต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติจำแนกตามสัญชาติและได้รับใบอนุญาตทํางาน

 

 


      
 CSF4 พัฒนามาตรการและระบบในการรักษาความปลอดภัยและความสงบในชุมชน    
จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่ จำแนกตามประเภทเครือข่าย (เช่น ชรบ.) และพื้นที่

 • จำนวนอาสาสมัครป้องกันปราบปรามอาชญากรรมส่วนท้องที่

 

    จำนวนการจับกุมคดีอาญา จำแนกตามประเภทความผิด

 • จำนวนการจับกุมคดีอาญา จำแนกตามประเภทความผิด

 

    คดีอาญาที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับแจ้ง จำแนกตามประเภทความผิด

 • ร้อยละจำนวนคดีอาญาที่จับกุมได้เทียบกับคดีที่รับแจ้ง จำแนกตามประเภทความผิด

 

               CSF5 พัฒนามาตรการการจัดการปัญหาจราจร    
จำนวนการรับแจ้งคดีตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก และจำนวนอุบัติเหตุจราจร มูลค่าความเสียหาย

 • จำนวนคดีที่รับแจ้งตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
 •  มูลค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุการจราจร
 • จำนวนอุบัติเหตุ จากการจราจร

 

    
คดีอุบัติเหตุจราจรจำแนกตามผู้ขับขี่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ลักษณะสภาพที่เกิดเหตุ

 • จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ขับขี่ แยกตามสาเหตุ
 •  จำนวนผู้ประสบเหตุ
 •  จุดเกิดเหตุซ้ำซาก

 

    
จำนวนคดีความ/ข้อพิพาท ด้านที่อยู่อาศัย

 • จำนวนคดีความ/ข้อพิพาท ด้านที่พัก/ที่อยู่อาศัย

 

        


VC2 พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
       CSF6 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว

จำนวนช่องทางการสื่อสารการเข้าถึงเทคโนโลยี

 • จำนวนช่องทางการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว

 

   


เส้นทางถนนที่มีสภาพชำรุด ไม่สมบูรณ์

 • เส้นทางถนนที่มีสภาพชำรุด

 

    


แหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่อ Internet ของประชากร

 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่อ Internet ของประชากร

 

             CSF7  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

 • ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเตอร์เน็ต
 •  ร้อยละของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป ที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
      

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต