ยุทธศาสตร์ที่2 การเสริมสร้างศักยภาพคนบนพื้นฐานของสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ

ดาวน์โหลดข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ 2
ricev2 page1

VC1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
       CSF1 พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC

จำนวนผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ

 • จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

 

 


VC2 การกระจายรายได้และประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
       CSF2 ผลักดันให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

การจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

 • ประชากรอายุ 15-60 ปี ที่มีงานทำและมีรายได้
 • อัตราการจ้างงานในพื้นที่

   


ประชาชนพึ่งพาและช่วยเหลือกันในรูปแบบสหกรณ์

 • จำนวนสหกรณ์ในจังหวัด (จำแนกตามประเภท/พื้นที่)
 • จำนวน/ร้อยละของประชากรในจังหวัดที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 

 VC3 ส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
       CSF3 ส่งเสริมสุภาพที่ดีให้กับประชาชนในจังหวัด

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง

 • อัตราการเกิดของจังหวัด
 •  จำนวนการเสียชีวิตแยกตามสาเหตุ

      


CSF4 พัฒนาการเข้าถึงของบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ
  
สัดส่วนของสถานพยาบาลต่อประชาชนในพื้นที่

 • จำนวนสถานพยาบาล

 

  


สัดส่วนของเตียงในสถานพยาบาลต่อประชาชนในพื้นที่

 • จำนวนเตียงในสถานพยาบาล
  


สัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชาชนในพื้นที่

 • จำนวนบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด

 
VC4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
       CSF5 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษา

การศึกษาต่อของเด็กนักเรียน

 • อัตราการเรียนต่อของเด็กนักเรียน (ภาคบังคับ 9 ปี)
 • อัตราการศึกษาต่อชั้น ม.4 ของเด็กนักเรียน ม.3

งบประมาณด้านการศึกษา

 • งบประมาณด้านการศึกษา

 

   


สัดส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานของประเทศ

 • สัดส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบมาตรฐานของประเทศ

 

      CSF6 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ

 • งบประมาณในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ประเภทต่าง ๆ

 

    จำนวนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

 • จำนวนศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

 

 
      
 

CSF7 กิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเยาวชน    

งบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต

 • งบประมาณในการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต

 

    จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต

 • จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิต

 

 จำนวนพื้นที่สันทนาการในชุมชน

 • จำนวนพื้นที่สันทนาการในชุมชน

 

   


จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 

      


CSF8 การอบรมเพื่อยกระดับทักษะฝีมือ และองค์ความรู้ในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

การส่งเสริมให้แรงงานมีความรู้สอดคล้องกับทักษะ

 • จำนวนครั้งของการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
 •  จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมฝีมือแรงงาน

    


สัดส่วนของผู้อบรมที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

 • สัดส่วนของผู้อบรมที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

 
CSF9 ความมั่นคงทางด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย    

จำนวนครัวเรือนแยกตามประเภทของที่อยู่อาศัย

 • จำนวนชาวต่างชาติที่มีที่พำนักในจังหวัด

 
จำนวนหนี้สินด้านที่อยู่อาศัย

 • จำนวนการปล่อยกู้ เพื่อที่อยู่อาศัย แยกตามแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ

 

  CSF10 การพัฒนาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

จำนวนประชากรตามการนับถือศาสนา

 • จำนวนประชากร แยกตามการนับถือศาสนา
 • จำนวนประชากรทั้งหมด 
 •  จำนวนสถานที่ทางศาสนาในพื้นที่ แบ่งตามประเภท/ความเชื่อ

 การพัฒนากิจกรรมทางศาสนา

 • งบประมาณในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม
 • จำนวนกิจกรรมทางด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ที่จัดขึ้น 

   

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต