ยุทธศาสตร์ที่1 การเสริมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งบนฐานการท่องเที่ยวและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการพัฒนาระดับนานาชาติ

ดาวน์โหลดข้อมูลยุทธศาสตรที่ 1
ricev2 page1ricev2 page1

VC1 วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว
VC2 พัฒนาระบบบริหาร จัดการ การท่องเที่ยว

CSF1 การรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว

จำนวนนักท่องเที่ยว

 • จำนวนเที่ยวบินที่ลงมาในจังหวัด
 • จำนวนผู้โดยสาร ตามประเภทพาหนะ แยกตามประเทศ
 • จำนวนเที่ยวรถโดยสารสาธารณะที่เข้ามาใน

(ชาวไทยและต่างชาติ)

จังหวัด

 • ประมาณการจำนวนของนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยี่ยมเยือน
 • จำนวนเที่ยวเรือที่เข้ามาในจังหวัด (เรือยอร์ช)
 • ร้อยละของนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยี่ยมเยือน ชาวไทยและ

 

ต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้นในแต่ะละปี
การกระจายรายได้ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

 • รายได้จากการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนของนักท่องเที่ยว/ผู้มาเยี่ยมเยือน

ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

 • ระยะเวลาเข้าพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

 

   


จำนวนสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ โรงแรม บริษัททัวร์ ร้านเช่ารถ

 • จำนวนสถานพักแรมในจังหวัด

 

   


จำนวนแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัด

 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
 • จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดช่วงปฏิทิน

   


รูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยว
 

       

CSF2 การกำหนดขีดความสาสมารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying Capacity)

อัตราความสามารถในการรองรับของจุดให้บริการการเดินทาง (สนามบินนานาชาติภูเก็ต/ท่าเรือ/ท่ารถ)

 • จำนวนคนเข้า-ออกสนามบิน
 • จำนวนคนเข้า-ออกท่ารถขนส่ง
 • จำนวนคนเข้า-ออกท่าเรือ แบ่งตามจุดท่าเรือ

 

   
อัตราความสามารถในการรองรับของสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อาทิ บริษัททัวร์ ร้านเช่ารถ ร้านอาหาร สปา

 • จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกกฎหมาย
 • การคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวในอนาคต
 • จำนวนนักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติ ที่เข้ามาใช้บริการ

 

 

      

CSF3 สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน – พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัย
 
   
การร้องเรียนของนักท่องเที่ยว

 • จำนวนการร้องเรียนของนักท่องเที่ยวไทย/ต่างชาติ
 • จำนวนศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (จุด) และช่องทางการแจ้งเหตุอื่น

   คดีความที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว

 • จำนวนคดีความที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว
 • จำนวนตำรวจท่องเที่ยวในพื้นที่
 • จำนวนพื้นที่ที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

 

   

อุบัติเหตุ (ทางบกและทางทะเล) ที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว

 • จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางบก
 •  จำนวนทีมกู้ภัย กู้ชีพทางทะเล (Life Guard) ต่อนักท่องเที่ยว
 •  จุดที่เกิดเหตุ (อุบัติเหตุ คดี) ซ้ำซาก
 •  จำนวนเรือท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน (สภาพเรือ อุปกรณ์จำเป็น ผู้ให้บริการ)

 
      
 

CSF4 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และประชาชน ในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว    

จำนวนชุมชนและชาวบ้านที่ได้รับการอบรมเรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว

 • อาสาสมัครท่องเที่ยวจากชุมชน (ในพื้นที่)
 • จำนวนชุมชนที่มีการจัดหลักสูตรอบรมด้านการท่องเที่ยว

 
      
 

CSF5 พัฒนาเครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยว    

จำนวนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 • จำนวนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

   


เครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัด

 • จำนวนเครือข่ายผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัด

 

 
      
 


CSF6 ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยว    

จำนวนช่องทางการสื่อสารการเข้าถึงเทคโนโลยี

 • จำนวนช่องทางการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว

 

 


VC3 พัฒนาศักยภาพมัคุเทศก์และบุคลากร

CSF7 พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC    

จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

 • จำนวนมัคคุเทศก์ที่ให้บริการในจังหวัด

 

    


จำนวนผู้ขอจดทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ใหม่/ต่ออายุ

 • จำนวนผู้ขอจดทะเบียนเป็นมัคคุเทศก์ใหม่

 

    


จำนวนบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทธุรกิจ

 • จำนวนบุคลากรที่ทำงานในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จำแนกตามประเภทธุรกิจ

 

    ค่าตอบแทนของมัคคุเทศก์/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

 • ค่าตอบแทนของมัคคุเทศก์/บุคลากรด้านการท่องเที่ยว (บาท : วัน)

 

    จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดที่เปิดฝึกอบรมบุคลากรท่องเที่ยว         

 • จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดที่เปิดฝึกอบรมบุคลากรท่องเที่ยว

 

 VC4 พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร

CSF8 รักษาและพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เช่น ทะเล ชายฝั่ง    

พื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครอง (ไร่) ต่อพื้นที่ทะเลอาณาเขต

 • พื้นที่ทางทะเลยทีได้รับการคุ้มครอง (ไร่)
 •  ร้อยละของพื้นที่ทางทะเลที่ได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองต่อพื้นที่ทะเลอาณาเขต

    จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงหรือฟื้นฟู

 • การจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิตของประชาชนจังหวัดภูเก็ต

 

    
      


CSF9 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน – ที่เกิดจากนักท่องเที่ยว

ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว

 • จำนวนการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รอบบริเวณสถานที่ท่องเที่ยว

 

    จำนวนงบประมาณการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว

 • จำนวนงบประมาณการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว

 

    จำนวนข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยวในพื้นที่         

 • จำนวนข้อร้องเรียนปัญหามลภาวะจากการท่องเที่ยวในพื้นที่

 

    จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจุด/สถานที่ท่องเที่ยว        

 • จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยว

 

    
      

CSF10 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า

เส้นทางถนนที่มีสภาพชำรุด ไม่สมบูรณ์

 • เส้นทางถนนที่มีสภาพชำรุด

 

    


จำนวนท่ารถและจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ

 • จำนวนท่ารถและจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ

 

        


VC5 พัฒนา แหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว

CSF11 สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจ

จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดในแต่ละปี

 • จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 •  จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานกิจกรรมดังกล่าว
 • จำนวนกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นของจังหวัด อาทิ การปั่นจักรยาน งานเทศกาลดนตรี

 

    


จำนวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการพัฒนา

 • จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ที่ได้รับการพัฒนา

 

    
      


CSF12 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดทำแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัด

 • ร้อยละของแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัด
 •  ร้อยละกิจกรรมการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
    


จำนวนแหล่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติ

 • แหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติ

 

    
      


CSF13 พัฒนาและยกระดับคุณภาพสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะในสถานที่ท่องเที่ยว เช่น ระบบขนส่งมวลชน ห้องน้ำสาธารณะ

จำนวนการร้องเรียนจากการบริการระบบสาธารณะ

 • จำนวนและเรื่องที่ร้องเรียนจากบริการระบบสาธารณะ

 

    ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Customer Satisfaction)

 • อัตราความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

 
VC6 พัฒนา ธุรกิจปริการท่องเที่ยว   
 

CSF14 การดูแลการพัฒนามาตรฐานโรงแรมและที่พักของจังหวัด

โรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Hotels)

 • จำนวนโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองด้านมาตรฐานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

  
      


CSF15 พัฒนามาตราฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึก

จำนวนสินค้าของฝาก (OTOP) ระดับ 5 ดาวของจังหวัด

 • จำนวนสินค้า 5 ดาวแต่ละประเภท

 

   


มูลค่ายอดจำหน่าย OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำแนกตามจังหวัด

 • มูลค่ายอดจำหน่ายสินค้า OTOP ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

     
      


CSF16 พัฒนามาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว

จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 • จำนวนธุรกิจนำเที่ยวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

 

         
       

CSF17 พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ สปา ดำน้ำ สนามกอล์ฟ ร้านอาหาร

จำนวนกิจการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

 • กิจการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สปา ร้านอาหาร

 

    

       CSF18 สนับสนุนธุรกิจการจัดประชุมและสัมมนา (MICE)

จำนวนการจัดประชุมและสัมมนา

 • จำนวนการจัดประชุมและสัมมนา

 

   


จำนวนผู้เข้าร่วม

 • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา

 

  


VC7 พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์

CSF19 การทำการตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ

จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

 • จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
 •  จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศ
   


งบประมาณในการทำการตลาด

 • จำนวนงบประมาณในการทำการตลาดด้านการท่องเที่ยว (ล้านบาท)

 

     
      


CSF20 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์

งบประมาณในการทำประชาสัมพันธ์

 • จำนวนงบประมาณด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต

 


    โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด

 • จำนวนชิ้นโฆษณาด้านการท่องเที่ยวของภูเก็ตผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ แม็กกาซีนและ Social Network
 •  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์/FB การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
 •  จำนวนการจัด Roadshow ทั้งในและต่างประเทศและจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมบูธการท่องเที่ยวภูเก็ต

 

    

       

    

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต