ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต

headerrice piptour pipelder pipgarbage pip3untitled7 
           ด้วยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559 ให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ (Management Information System : MIS) รวมทั้งให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) โดยในระดับพื้นที่จะมีการขับเคลื่อนผ่านกลไกของคณะกรรมการสถิติระดับพื้นที่ (จังหวัดและกลุ่มจังหวัด) เพื่อจัดทำชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดและชุดข้อมูลที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล โดยในระยะแรกจัดทำชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดและชุดข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารประเทศในระยะต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต