กิจกรรม Keep Phuket clean by our hands and hearts

040460          เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต นางสาวธมลวรรณ ณ พัทลุง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสถิติ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสาสมัครกลุ่มสตรีสมาคมผู้สูงอายุภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “ภูเก็ตสวย ด้วยมือเรา Keep Phuket Clean by Our hands and Hearts” ณ สวนสาธารณะสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม
          เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและนโยบายแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยกำหนดนโยบายประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะ 1 ปีโดยมีเป้าหมายให้ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบจำกัดปลายทางรถโค้งร้อยละ 5 โดยใช้หลัก 3r ประกอบด้วย reduce (การใช้น้อย) reuse (การใช้ซ้ำ) และ recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) จึงเกิดกิจกรรม “ภูเก็ตสวยด้วยมือเรา” ภายใต้โครงการและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของบ้าน สร้างจิตสำนึกของประชาชนให้รู้คุณภาพของความสะอาดในท้องถิ่นของตนและจังหวัดภูเก็ตในภาพรวม สร้างทัฒนคติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางในครัวเรือนของประชาชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วยการเก็บขยะมูลฝอยบริเวณปลายแหลมสะพานหิน ตามชายหาดและพื้นที่เลในเมืองรวมทั้งการล้างถนนรอบสวนสาธารณะ โดยแบ่งพื้นที่เก็บขยะเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย บริเวณสระน้ำพุดนตรีรวมถึงแผงลอยบริเวณวงเหยียบกระเฌอ บริเวณลานจอดรถเวทีกลาง แนวป่าโกงกางและชายหาดบริเวณเลในเมือง ถึงปลายแหลมสะพานหิน บริเวณชายหาดหน้าศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง สำหรับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจของเรา( Keep Phuket clean by our hands and hearts) พร้อมกันในพื้นที่ 19 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วทั้งจังหวัด โดยจัดกิจกรรมไฮไลท์ในพื้นที่ 3 อำเภอ 3 จุด คือ ลานบางลา หน้าป้อมตำรวจป่าตอง อ.กะทู้ มีนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน จุดที่ 2 อำเภอเมือง จัดกิจกรรมที่เลในเมือง ปลายแหลมสะพานหิน โดยมีนายธีระ อนันตะเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และจุดที่ 3 อำเภอถลาง จัดกิจกรรมที่หาดบางเทา ต.เชิงทะเล มีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต