โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2560

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560 วันที่ 1 - 12 เมษายน 2560
2  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 ว้นที่ 7 - 20 เมษายน 2560
3  สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2560 (ผนวก สศส.) วันที่ 7 - 20 เมษายน 2560
4  สำรวจยอดขายรายไครมาส พ.ศ. 2560 วันที่ 1 - 20 เมษายน 2560
5  สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2560 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560
6  สำมะโนอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2560 (แจงนับ) วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2560
7  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2560 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
8 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 วันที่ 7 - 24 เมษายน 2560
9  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2560 วันที่ 15 มีนาคม - 5 เมษายน 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต