ร่างชุดข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ : ข้าว

ricev2 page1

การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร

 

 

การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน

 

 

การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

 

การแปรรูปการเพิ่มและการสร้างคุณค่า

 

 

การขนส่งสินค้าและการจัดการบริหารสินค้า

 

 

การพัฒนาระบบการตลาด

 


 

rice page2

วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์จากชุดข้อมูลกลางเรื่อง “ข้าว”

          จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งสิ้น 339,396 ไร่ ในปี 2559 มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 105,319 ไร่  โดยใช้เป็นพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุด จำนวน 88,230 ไร่ รองลงมาคือ ไม้ผล ไม้ยืนต้น จำนวน 14,431 ไร่ พืชไร่ จำนวน 2,175 ไร่ พืชผัก จำนวน 411 ไร่ และที่นา จำนวน 72 ไร่ ตามลำดับ สำหรับพื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีไม่มากนัก รวมทั้งปริมาณการผลิตก็ไม่เพียงพอกับความต้องการในพื้นที่โดยเฉพาะพืชผัก เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาดำเนินการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต