คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

phuketgis         ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/ICE 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้ติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนกระบวนการวิศวกรรมระบบและซอฟต์แวร์เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต