การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560

160260         เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : งานแจงนับปี 2560 ระดับสถิติจังหวัด โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน และ นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในโอกาสนี้ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวให้กำลังใจสถิติจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน สถิติเป็นอย่างมาก สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องวางกลไกด้านยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมพัฒนางานด้านสถิติ ให้ทุกกระทรวงสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง พร้อมทั้งให้ สำนักงานสถิติแห่งชาติส่งเสริมสนับสนุนโครงการเน็ตประชารัฐและร่วมพัฒนาความเป็นเลิศดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการ สนับสนุนข้อมูล อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ณ โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต