โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผนวก สรง.) ว้นที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐
 สำรวจอนามัยและสวัสดิการและพฤติกรรมการบริโภคของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม - ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต