โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผนวก สรง.) ว้นที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต