เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

130160       เมื่อวันที่ 18 - 19 มกราคม พ.ศ. 2560 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนประชาชนจังหวัดภูเก็ต เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
       สำหรับกำหนดการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
     เวลา 09.00 น. ทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงพยาบาลสิริโรจน์ ณ โรงพยาบาลสิริโรจน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
    เวลา 10.10 น. ทรงพระราชทานของที่ระลึกให้แก่ผู้บริหารเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,ทรงเปิดอาคาร เฉลิมพระเกียรติศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต,ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์และทรงทอดพระเนตรการแสดงพื้นบ้าน และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
    เวลา 12.40 น. ทรงเปิดแพรคลุมป้ายโรงเรียนนานาชาติ เฮดสตาร์ด,ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต