การให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560

221159         สำนักงานสถิติแห่งชาติ ส่งเสริมมาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในวงราชการโดยการสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด มัธยัสถ์ ของผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา ในเรื่องการให้และรับของขวัญแก่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 โดยผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาของสำนักงานสถิติแห่งชาติจะต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีพัฒนาจิตสำนึก ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ อีกสถานหนึ่ง ดังนี้
        1.ในกรณีแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
        2.การเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด
        จึงประกาศเพื่อถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
                                                                                                                                          รายละเอียดประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต