กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

091259 1

091259 2          เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต นางปิยะมาต รับไทรทอง หัวหน้าฝ่ายวิชาการสถิติและวางแผน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

          สำหรับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 พบว่าประเทศไทยได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากการจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 3 ในกลุ่มอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมือง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อขับเคลื่อนป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการปลูกและปลุกจิตสำนึกปรับทัศนคติและค่านิยมให้ถูกต้องในสังคม ให้ทุกภาคส่วนแสดงถึงภัยร้ายของการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต