กิจกรรม Phuket Say No To Form

form         ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศนโยบาย การลด ละ และเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ตระหนักถึงอันตรายของการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และเพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ในฐานะที่เป็็นหน่วยงานราชการ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว สนับสนุนให้ พนักงานในสังกัดทุกคน ตลอดจนประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจ ในกิจกรรม Phuket Say No To Form เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต