โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สรง.) ว้นที่ ๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
 สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
 สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
 สำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๒ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต