พิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง

15092559              เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2559 นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต สถิติจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนป่าตอง โดยมี นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้วาราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ศูนย์ดิจิทัลชุมชน นับเป็นศูนย์ฯ ที่เกิดจากความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ โดยการแบ่งภารกิจตามความสามารถและเหมาะสม เพื่อทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่สนใจเรียนรู้และเข้ามาร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ จนสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนในรูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับภูมิภาค และขยายผลไปถึงระดับประเทศต่อไป

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต