เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 วันที่ 1 - 12 มิถุนายน 2561
2  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 วันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2561
3  สำรวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
4  สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 ว้นที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561
5  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
6  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
7  สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 วันที่ 21 - 27 มิถุนายน 2561
8  สำรวจองค์การเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร พ.ศ.2561 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561
9  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
10  สำรวจคุณภาพชีวิตของประชากรอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561
11  สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2561 วันที่ 1 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.