เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2561

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2561
2  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 วันที่ 7 - 20 กันยายน 2561
3  สำรวจการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2561 (ผนวก สรง.) วันที่ 1 - 12 กันยายน 2561
4  สำรวจการเข้าถึงทางการเงินของประชาชน พ.ศ.2561 (ผนวก สศส.) วันที่ 7 - 20 กันยายน 2561
5  สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ผนวก สรง.) วันที่ 1 - 12 กันยายน 2561
6  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 วันที่ 1 - 31 กันยายน 2561
7  สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 วันที่ 19 - 25 กันยายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.