เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกันยายน 2562

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 ผนวก สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2562 วันที่ 1 - 12 กันยายน 2562
2  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 วันที่ 7 - 20 กันยายน 2562
3  สำรวจอุตสาหกรรมก่อสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2562 
4  สำรวจสถานะการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2562 วันที่ 25 มิถุนายน - 20 กันยายน 2562 
5   โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2562
6  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 วันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต