เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
2  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 วันที่ 7 - 20 กุมภาพันธ์ 2562
3  สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ.2562 (ผนวก สรง.) วันที่ 1 - 12 กุมภาพันธ์ 2562
4  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับเด็กเกิดน้อย พ.ศ.2562 วันที่ 29 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562
5  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.