เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน 2562

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562 วันที่ 1 - 12 เมษายน 2562
2  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 วันที่ 7 - 20 เมษายน 2562
3  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.2562 วันที่ 10 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562 
4  สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2562 (ไตรมาส1/2562) วันที่ 1 - 20 เมษายน 2562 
5  สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2562 วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 
6  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2562 วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.