เนื้อหา

โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนธันวาคม 2561

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
1  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2561
2  สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2561 วันที่ 7 - 20 ธันวาคม 2561
3  สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ.2561 (ผนวก สรง.) วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2561
4  สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2561
5  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2561 วันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2561
6  สำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. 2561 วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561
7  สำรวจข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ.2562 วันที่ 13 - 31 ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.