โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สรง.) ว้นที่ ๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑  - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสเฮ้าส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
๑๐  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มิถุนายน) พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๖ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๑  สำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๒ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่  ๑๓ กรกฎาคม - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑๓  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต