การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการ "การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่" จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการ "การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่" จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต โดยมีนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ แผนการปฏิบัติงานฯ ปีงบประมาณ 2559 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ปีงบประมาณ 2558 ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค/การใช้ประโยชน์ และเรื่องเพื่อพิจารณา ประเมินการนำข้อมูลสถิติไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาฯ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) และสรุปสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต