โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สรง.) วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๕๙ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.