สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

3          สมุดภาพเล่มนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลการดำเนิงานของรัฐบาล ที่จะสะท้อนให้เห็นเจตนารมย์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมมือกัน ด้วยพลังแรงใจการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชน ส่วนราชการ และภาคประชาสังคม ตลอดจนภาคธุรกิจ เอกชน ได้ร่วมมือกันในลักษณะประชารัฐ เพื่อเกื้อกูลกัน นำพาประเทศชาติ และประชาชนไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สืบไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต