โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สรง.) วันที่ ๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ -๒๕๕๙ วันที่ ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
๑๐  สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.