กิจกรรม Big Cleaning Day of Phuket ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรม "Big Cleaning Day of Phuket ครั้งที่ 2" โดยมีนางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต  หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการได้ร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัดร่วมกัน เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงามต่อผู้มาติดต่อราชการและเหมาะสมกับจังหวัดภูเก็ตที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญระดับโลก

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.