โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผนวก สรง.) วันที่ ๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 สำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ พฤศจิกายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 สำรวจสุขภาพจิต(ความสุข)คนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผนวก สรง.) วันที่ ๑ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.