การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 จังหวัดภูเก็ต

cover hosehold

        สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ทั่วประเทศ ในคาบเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม วัตถุประสงค์ของการสำรวจนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ลักษณะที่อยู่อาศัย ตลอดจนการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ที่สำคัญของครัวเรือน รายงานผลการสำรวจ จัดพิมพ์เป็นรายจังหวัด ฉบับรายภาคและทั่วราชอาณาจักร
        ในรายงานฉบับนี้ เป็นการเสนอผลระดับจังหวัดของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้แสดงไว้เฉพาะตารางข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญ ๆ ทางด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน การกระจายรายได้และ ลักษณะบางประการของครัวเรือน โดยจำแนกข้อมูลตามสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน โดยรวมทั้งจังหวัด  
        สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลเป็นข้อมูลสถิติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลสถิติตามสมควร สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตยินดีรับคำแนะนำหรือข้อคิดเห็นจากผู้ใช้ข้อมูลสถิติทุกท่าน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขการจัดทำรายงานผล ฉบับต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต