โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 สำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผนวก สรง.) วันที่ ๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 สำรวจสุขภาพ(ความสุข)คนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ (ผนวก สรง.) วันที่ ๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.