โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
 สำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับศูนย์     การเรียนรู้ ICT ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.