โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลครบ ๖ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๐  สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.