โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจอนามัยและสวัดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘
 สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘
๑๐  สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.