การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด โครงการ 'การแปลงแผนแม่บทระบบสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่" จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2558

18 3_58        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด "โครงการแปลงแผนแม่บทระดับสถิติสู่การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่" จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่1/2558 ณ ห้องประชุมฟาวน์เท่น โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น อ.เมืองจ.ภูเก็ต โดยมี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคเอกชนและ นางละอองดาว คมสัน สถิติจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ ผลงานการดำเนินงานที่ผ่านมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2557 ความก้าวหน้า/ปัญหาอุปสรรค/การใช้ประโยชน์ การทบทวนแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต การวิเคราะห์ Data gap เสนอ Value chain ด้านสิ่งแวดล้อม การนำเสนอวิเคราะห์สถานการณ์ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต