โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจอนามัยและสวัดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจพฤติกรรมการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายของประชาชน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ -๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๐  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๑  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๒  สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.