โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจการพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย                พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ -๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๐  สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๑  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
๑๒  สำรวจสถานะข้อมูลพื้นฐานด้านแผนที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.