โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ผนวก สศส.) วันที่ ๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสเฮ้าส์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 สำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
 สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ พฤษภาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 สำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินการ การให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้าน/ชุมชน ของภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๐  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๙ วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Facebook : สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต