โครงการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ประจำเดือนมกราคม 2558

ลำดับที่ โครงการเก็บรวบรวมข้อมูล คาบปฏิบัติงานสนาม
 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๗ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจการใช้เวลาของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจการพฤติกรรมการท่องเที่ยวของชาวไทย                พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๗/๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ  แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๕ - ๙ มกราคม ๒๕๕๘
 สำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร    พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ -๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
๑๐  สำรวจข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
รายละเอียดโครงการสำรวจ

สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต
22/37-38  อาคารวานิชพลาซ่า  ถ.หลวงพ่อ  ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
โทรศัพท์  076-211594   โทรสาร  076-220500
E-mail  :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.